Màu sắc vui vẻ và vui vẻ có thể thúc đẩy sự tự tin của trẻ. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi những thay đổi và biến động