Monthly Archive:: April 2021

Pre-k Numbers Card Book

  Pre-k Numbers Card Book.  Cuốn sách này sẽ giúp trẻ em tìm hiểu những điều cơ bản của toán học. Họ sẽ biết cách đếm từ 1 đến
Read More

Basic Shapes Activities

Hình dạng học tập không chỉ giúp trẻ xác định và tổ chức thông tin trực quan, nó giúp chúng học các kỹ năng trong các lĩnh vực
Read More

Emotions Flashcards

Cảm xúc Flashcards cho Mẫu giáo! Dạy con bạn cảm xúc theo cách thú vị! Những bộ này được thiết kế với một nhân vật nam và một nhân
Read More